Giỏ hàng

Victron Energy

Victron Energy được thành lập vào năm 1975 bởi Reinout Vader. Victron thiết kế và bán biến tần, bộ sạc và các sản phẩm chuyển đổi điện năng liên quan khác. Công ty có 110 nhân viên, trong đó có 45 kỹ sư R&D. Victron Energy là một công ty tập trung vào công nghệ và thúc đẩy doanh số bán hàng, và để luôn dẫn đầu, Victron Energy dựa vào đội ngũ R&D mạnh mẽ. Hầu hết các sản phẩm đều chứa phần mềm và gần đây ngày càng có nhiều tính năng độc đáo của Victron Energy có trong phần mềm. Cấu trúc công ty rất phẳng: quản lý được thực hiện bởi Reinout và Matthijs Vader, và mọi người đều báo cáo trực tiếp cho một trong hai người này.

Các thị trường ứng dụng sản phẩm của Victron Energy

  • Xe chuyên dụng
  • Trong công nghiệp
  • Trong lĩnh vực hàng hải
  • Trong xe cơ giới
  • Dự phòng và ngoài lưới điện
  • Lưu trữ năng lượng
  • Trong Viễn thông
  • Tiếp cận năng lượng
  • Máy phát điện lai "Hybrid"