Giỏ hàng

Giám sát động cơ của bạn với Actisense EMU-1

Động cơ là một bộ phận quan trọng của mỗi chiếc tàu và việc giám sát nó là rất quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của động cơ cũng như sự an toàn của bạn khi ở trên mặt nước. Điều đáng ngạc nhiên là có rất ít tàu tận dụng khả năng có thông tin này trên mạng NMEA 2000 để cung cấp khả năng hiển thị tổng thể và cải thiện việc giám sát đó.

 

Actisense EMU-1 là một thiết bị chuyển đổi tín hiệu analog sang NMEA 2000 chuyên dụng, giúp chuyển đổi dữ liệu từ động cơ/cảm biến mức két analog thành dữ liệu NMEA 2000. Nó số hóa các cảm biến động cơ analog, cho phép các màn hình hiển thị NMEA 2000 giám sát động cơ/ cảm biến mức két được kết nối trên tàu.

 

Bảng đồng hồ đo tương thích

Báo mức két

Unit

Min Range

Max Range

Voltage

Market

Manufacturer

Ohms

3

180

12/24

EU

VDO

Ohms

3

180

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Ohms

10

180

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Ohms

10

180

12/24

EU

Faria

Ohms

240

33

12/24

US

VDO

Ohms

240

33

12/24

US

Faria

Ohms

240

33

12

US

US Marine (Faria)

Áp suất

Type

Unit

Min Range

Max Range

Voltage

Market

Manufacturer

Engine Boost

Bar

0

2

12/24

EU

VDO

Engine Boost

Bar

0

5

12/24

EU

VDO

Engine Boost

Bar

0

8

12/24

EU

VDO

Engine Boost

Bar

0

10

12/24

EU

VDO

Engine Boost

Bar

0

10

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Engine Boost

Bar

0

10

12/24

EU

VDO Viewline

Engine Boost

Bar

0

10

12/24

EU

Faria

Engine Boost

PSI

0

80

12/24

US

Faria

Engine Boost

PSI

0

100

12/24

US

Faria

Engine Boost

PSI

0

80

12

US

US Marine

Engine Boost

PSI

0

150

12

US

US Marine

Engine Boost

PSI

0

80

12

US

Datcon

Engine Boost

PSI

0

100

12

US

Datcon

Engine Boost

Bar

0

3

12

EU

Yanmar 6LP

Engine Boost

PSI

0

100

12

US

Murphy EGS21

Engine Coolant

Bar

0

5

12/24

EU

VDO

Engine Coolant

Bar

0

8

12/24

EU

VDO

Engine Coolant

Bar

0

10

12/24

EU

VDO

Engine Coolant

Bar

0

10

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Engine Coolant

Bar

0

10

12/24

EU

VDO Viewline

Engine Coolant

Bar

0

5

12/24

EU

Faria

Engine Coolant

Bar

0

10

12/24

EU

Faria

Engine Coolant

PSI

0

80

12/24

US

Faria

Engine Coolant

PSI

0

100

12/24

US

Faria

Engine Coolant

PSI

0

80

12

US

US Marine

Engine Coolant

PSI

0

150

12

US

US Marine

Engine Coolant

PSI

0

80

12

US

Datcon

Engine Coolant

PSI

0

100

12

US

Datcon

Engine Coolant

PSI

0

100

12

US

Murphy EGS21

Engine Oil

Bar

0

5

12/24

EU

VDO

Engine Oil

Bar

0

8

12/24

EU

VDO

Engine Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO

Engine Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Engine Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO Viewline

Engine Oil

Bar

0

5

12/24

EU

Faria

Engine Oil

Bar

0

10

12/24

EU

Faria

Engine Oil

PSI

0

80

12/24

US

Faria

Engine Oil

PSI

0

100

12/24

US

Faria

Engine Oil

PSI

0

80

12

US

US Marine

Engine Oil

PSI

0

150

12

US

US Marine

Engine Oil

PSI

0

80

12

US

Datcon

Engine Oil

PSI

0

100

12

US

Datcon

Engine Oil

Bar

0

8

12

EU

Yanmar 6LP

Engine Oil

PSI

0

100

12

US

Murphy EGS21

Transmission Oil

Bar

0

5

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Bar

0

8

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Transmission Oil

Bar

0

25

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Bar

0

28

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Bar

0

10

12/24

EU

VDO Viewline

Transmission Oil

Bar

0

5

12/24

EU

Faria

Transmission Oil

Bar

0

10

12/24

EU

Faria

Transmission Oil

Bar

0

25

12/24

EU

Faria

Transmission Oil

PSI

0

80

12/24

US

Faria

Transmission Oil

PSI

0

100

12/24

US

Faria

Transmission Oil

PSI

0

80

12

US

US Marine

Transmission Oil

PSI

0

150

12

US

US Marine

Transmission Oil

PSI

0

400

12

US

US Marine

Transmission Oil

PSI

0

80

12

US

Datcon

Transmission Oil

PSI

0

100

12

US

Datcon

Transmission Oil

PSI

0

100

12

US

Murphy EGS21

Engine Fuel

Bar

0

2

12/24

EU

VDO

Engine Fuel

Bar

0

5

12/24

EU

VDO

Engine Fuel

Bar

0

8

12/24

EU

VDO

Engine Fuel

Bar

0

10

12/24

EU

VDO

Engine Fuel

Bar

0

10

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)
 

Engine Fuel

Bar

0

10

12/24

EU

VDO Viewline
 

Engine Fuel

Bar

0

5

12/24

EU

Faria

Engine Fuel

Bar

0

10

12/24

EU

Faria

Engine Fuel

PSI

0

80

12/24

US

Faria

Engine Fuel

PSI

0

100

12/24

US

Faria

Engine Fuel

PSI

0

80

12

US

US Marine

Engine Fuel

PSI

0

150

12

US

US Marine

Engine Fuel

PSI

0

80

12

US

Datcon

Engine Fuel

PSI

0

100

12

US

Datcon

Engine Fuel

PSI

0

100

12

US

Murphy EGS21


Nhiệt độ

Type

Unit

Min Range

Max Range

Voltage

Market

Manufacturer

Engine Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO

Engine Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Engine Oil

Deg. C

50

150

12/24

EU

VDO

Engine Oil

Deg. F

100

250

12/24

US

VDO

Engine Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO Viewline

Engine Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

Faria

Engine Oil

Deg. F

100

250

12/24

US

Faria

Engine Oil

Deg. F

150

300

12/24

US

Faria

Engine Oil

Deg. F

100

250

12

US

US Marine

Engine Oil

Deg. F

100

240

12

US

Datcon

Engine Oil

Deg. C

40

120

12

EU

Wema

Engine Oil

Deg. F

100

250

12

US

Murphy EGS21

Engine

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO

Engine

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)

Engine

Deg. C

50

150

12/24

EU

VDO

Engine

Deg. F
 

100

250

12/24

US

VDO

Engine

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO Viewline
 

Engine

Deg. C

40

120

12/24

EU

Faria

Engine

Deg. F

100

250

12/24

US

Faria

Engine

Deg. F

150

300

12/24

US

Faria

Engine

Deg. F

100

250

12

US

US Marine

Engine

Deg. F

100

240

12

US

Datcon

Engine

Deg. C

40

120

12

EU

Wema

Engine

Deg. C
 

40

120

12

EU

Yanmar 6LP

Engine

Deg. F

100

250

12

US

Murphy EGS21

Transmission Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO/Volvo (Ocean)
 

Transmission Oil

Deg. C

50

150

12/24

EU

VDO

Transmission Oil

Deg. F

100

250

12/24

US

VDO

Transmission Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

VDO Viewline
 

Transmission Oil

Deg. C

40

120

12/24

EU

Faria

Transmission Oil

Deg. F

100

250

12/24

US

Faria

Transmission Oil

Deg. F

150

300

12/24

US

Faria

Transmission Oil

Deg. F

100

250

12

US

US Marine

Transmission Oil

Deg. F

100

240

12

US

Datcon

Transmission Oil

Deg. C

40

120

12

EU

Wema

Transmission Oil

Deg. F

100

250

12

US

Murphy EGS21


Dữ liệu NMEA 2000 được hỗ trợ (PGN)

PGN

PGN Name

Receive (Rx)

Transmit (Tx)

Tx Rate

59392

ISO Acknowledge

Yes

Yes

N/A

59904

ISO Request

Yes

No

N/A

60160

ISO Transport protocol, Data Transfer

Yes

Yes

N/A

60416

ISO Transport Protocol, Connection Management

Yes

Yes

N/A

60928

ISO Address Claim

Yes

Yes

N/A

65240

ISO Commanded Address

Yes

Yes

N/A

126208

NMEA Request/Command Acknowledgement

Yes

Yes

N/A

126464

RX and Tx PGN Lists

No

Yes

N/A

126720

Propriety Fast-Packet

Yes

Yes

N/A

126996

Product Information

No

Yes

N/A

126998

Configuration Information

No

Yes

N/A

127488

Engine Parameters, Rapid Update

No

Yes

0.1 Seconds

127489

Engine Parameters, Dynamic

No

Yes

0.5 Seconds

127493

Transmission Parameters, Dynamic*

No

Yes

0.5 Seconds

127505

Fluid Level*

No

Yes

2.5 Seconds

127508

Battery Status

No

Yes

1.5 Seconds